راهنمای انتخاب واحدهای معارف اسلامی

* دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی فقط یک عنوان درسی (2واحد) می توانند انتخاب کنند .

* در صورت ضرورت و با نظر مساعد گروه معارف دانشجویان می توانند دو درس (حداکثر 4 واحد) انتخاب نمایند . (گروه معارف این مورد را به دانشجویان ترم آخر اختصاص داده است) .

* دروس وصیت نامه امام "ره" ، آشنایی با روانخوانی قرآن و همچنین درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس از قانون فوق استثنا بوده و دانشجو در هر ترم می تواند دروس فوق را اخذ نماید .

* درس انسان در اسلام می تواند جایگزین درس اندیشه اسلامی 1 یا اندیشه اسلامی 2 شود .

* در اخذ واحدهای دروس معارف لازم است ترتیب زیر رعایت شود :

الف) اندیشه 1                  ب) اندیشه 2            ج) اخلاق                 د) تفسیر موضوعی (قرآن یا نهج البلاغه)

و) تاریخ (تحلیلی یا امامت)     ه) فرهنگ و تمدن اسلام و ایران( در صورت ارایه شدن درس )         ی) انقلاب اسلامی

 

* اخذ درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس به ارزش 2 واحد از نیمسال اول 88-87 برای دانشجویان ورودی 87 و بعد از آن اعم از دوره های کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته الزامی می باشد .

* اخذ درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ( در صورت ارایه شدن درس) به ارزش 2 واحد برای دوره های کارشناسی ورودی های 87 و بعد از آن الزامی است که باید بعد از درس تاریخ و قبل از درس انقلاب اخذ گردد .

گذراندن درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران به ارزش 2 واحد و با کد 210116 برای ورودی های 91 به بعد دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته الزامی است .

*به منظور تکمیل واحدهای ضروری و جلوگیری از اخذ دروس به صورت تکراری و نیز با توجه به امکانات و تصمیم شورای گروه دروس هر مقطع به صورت تفکیک شده ذیلا اعلام می گردد :

الف) دانشجویان دوره کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) ملزم به گذراندن دروس زیر می باشند :

 1. مبانی نظری اسلام یکی از گرایشهای (اندیشه اسلامی 1 یا انسان در اسلام) به ارزش 2 واحد

 2. اخلاق اسلامی یکی از گرایشهای (مبانی و مفاهیم یا آیین زندگی یا فلسفه اخلاق یا عرفان عملی) به ارزش 2 واحد

 3. آشنایی با مبانی دفاع مقدس (برای ورودی های 87 به بعد) به ارزش 2 واحد

 4. آشنایی با روانخوانی و صحیح خوانی قرآن کریم به ارزش 1 واحد

 5. وصیت نامه حضرت امام خمینی "ره" به ارزش 1 واحد

ب) دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ملزم به گذراندن دروس زیر می باشند :

 1. مبانی نظری اسلام یکی از گرایشهای (اندیشه اسلامی 1 یا انسان در اسلام) به ارزش 2 واحد

 2. مبانی نظری اسلام یکی از گرایشهای (اندیشه اسلامی 2 یا حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام یا انسان در اسلام) به ارزش 2 واحد

 3. اخلاق اسلامی یکی از گرایشهای (مبانی و مفاهیم یا آیین زندگی یا فلسفه اخلاق یا عرفان عملی) به ارزش 2 واحد

 4. انقلاب اسلامی یکی از گرایشهای (انقلاب اسلامی ایران یا اندیشه سیاسی امام خمینی "ره" یا آشنایی با قانون اساسی)

 5. تاریخ و تمدن اسلام یکی از گرایشهای (تاریخ امامت یا تاریخ تحلیلی صدر اسلام) به ارزش 2 واحد

 6. آشنایی با منابع اسلامی (متون) یکی از گرایشهای (تفسیر موضوعی قرآن یا تفسیر موضوعی نهج البلاغه) به ارزش 2 واحد

 7. فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (برای ورودی های 91 به بعد) به ارزش 2 واحد

 8. آشنایی با مبانی دفاع مقدس (برای ورودی های 87 به بعد) به ارزش 2 واحد

 9. آشنایی با روانخوانی و صحیح خوانی قرآن کریم به ارزش 1 واحد

 10. وصیت نامه حضرت امام خمینی "ره" به ارزش 1 واحد

ج) دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته :

به غیر از دروسی که در دوره کاردانی گذرانده اند بقیه دروس مقطع کارشناسی را با شرایط و خصوصیاتی که در بند ب آمده را باید بگذرانند .

لیست دروس معارف اسلامی در مقطع کاردانی

لیست دروس معارف اسلامی در مقطع کارشناسی پیوسته

لیست دروس معارف اسلامی در مقطع کارشناسی ناپیوسته