گروه

ردیف

رشته

سرپرست گروه

ترم بندی word

ترم بندی pdf

سرفصل

برق و کامپیوتر

0

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

مجتبی قربانعلی زاده

 

 

دانلود

برق و کامپیوتر

1

کاردانی پیوسته کامپیوتر

مجتبی قربانعلی زاده

دانلود

دانلود

دانلود

برق و کامپیوتر

2

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

مجتبی قربانعلی زاده

دانلود

دانلود

دانلود

برق و کامپیوتر

3

کاردانی پیوسته الکترونیک

مجتبی قربانعلی زاده

دانلود

دانلود

دانلود

برق و کامپیوتر

4

کاردانی پیوسته برق صنعتی(الکتروتکنیک)

مجتبی قربانعلی زاده

دانلود

دانلود

دانلود

برق و کامپیوتر

5

كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي برق قدرت

مجتبی قربانعلی زاده

دانلود

دانلود

دانلود

برق و کامپیوتر

6

مهندسی تکنولوژی برق کنترل-ساخت وتولید

مجتبی قربانعلی زاده

دانلود

دانلود

دانلود

برق و کامپیوتر

7

مهندسي تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعاتICT-انتقال

مجتبی قربانعلی زاده

دانلود

دانلود

دانلود

مدیریت و حسابداری

1

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

تقی محمدی

دانلود

دانلود

دانلود

مدیریت و حسابداری

2

کاردانی ناپیوسته مدیریت دولتی

تقی محمدی

دانلود

دانلود

دانلود

مدیریت و حسابداری

3

کارشناسی ناپیوسنه مدیریت دولتی

تقی محمدی

دانلود

دانلود

دانلود

مدیریت و حسابداری

4

 کارشناسی ناپیوسنه مدیریت بازگانی

تقی محمدی

دانلود

دانلود

دانلود

مدیریت و حسابداری

5

کارشناسی ناپیوسته راهنمایی و مشاوره

تقی محمدی

دانلود

دانلود

دانلود

مدیریت و حسابداری

6

کاردانی پیوسته حسابداری

تقی محمدی

دانلود

دانلود

دانلود

مدیریت و حسابداری

7

کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی

تقی محمدی

--

--

--

مدیریت و حسابداری

8

کاردانی ناپیوسته اموربانکی

تقی محمدی

--

--

--

آموزش ابتدایی

1

کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی

دکتر حمیده آرام

دانلود

دانلود

دانلود

آموزش ابتدایی

2

کاردانی ناپیوسته آموزش ابتدایی ورودی مهر

دکتر حمیده آرام

--

دانلود

دانلود

آموزش ابتدایی

3

کاردانی ناپیوسته آموزش ابتدایی ورودی بهمن

دکتر حمیده آرام

--

دانلود

--

عمران و معماری

1

کاردانی پیوسته عمران

دکتر حمیده آرام

دانلود

دانلود

دانلود

عمران و معماری

2

کاردانی پیوسته معماری

دکتر حمیده آرام

دانلود

دانلود

دانلود

عمران و معماری

3

کارشناسی ناپیوسته معماری

دکتر حمیده آرام

دانلود

دانلود

دانلود

عمران و معماری

4

کارشناسی پیوسته معماری

دکتر حمیده آرام

--

--

--

عمران و معماری

5

کاردانی ناپیوسته عمران آب و فاضلاب

دکتر حمیده آرام

--

--

--

مکانیک

 

تاسیسات تبرید

-

--

--

--

مکانیک

 

مکانیک خودرو

-

--

--

--

 

 

کارشناسي ناپيوسته تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي

--

--

--

--

 

 

کارداني ناپيوسته تکنولوژي توليدات دامي

--

--

--

--